Netigate Success Center

Support

Are you using our new Success Center?

Get access to new Netigate support articles and educational videos.

New Success Center

Enkätbibliotek

På Netigate har vi ett bibliotek av redan skapade enkäter och undersökningar. Du kan ta så mycket hjälp eller inspiration som du vill av dessa – det enda du behöver är att vara registrerad användare hos Netigate med behörighet att skapa och ändra undersökningar.

Hur använder jag enkätbiblioteket?

Det är enkelt att komma igång med biblioteket. Börja med att välja Skapa en undersökning från förstasidan. I rutan som dyker upp trycker du på Kopiera en undersökning.

Under rubriken står Mina undersökningar. Där finns alla undersökningar som skapats av dig eller din organisation, indelat i mapparna som du eller din organisation skapat. Under avsnittet Mina undersökningar finns Enkätbibliotek. Alla undersökningar där är ingår i Netigates standardresurs.

Notera att innehållet i biblioteket kan variera beroende på din geografiska placering och dina språkinställningar.

I översiktsvyn syns enkätens namn och språket för enkäten. Du kan trycka på förstoringsglasikonen Preview Symbol för att förhandsgranska en enkät.

Tryck på alternativet Kopiera undersökning för att välja undersökningen du vill kopiera. Då syns en ruta där du kan ange ett namn, samt start- och slutdatum för den kopierade undersökningen. Undersökningens startdatum är satt till dagens datum och slutdatumet är satt till 2 veckor senare, men du kan ändra detta för att det ska passa ditt projekt. Du kan även välja om du vill kopiera avancerad logik (t.ex. om enkäten innehåller logiska hopp eller inställningar för att gömma vissa frågor utifrån satta villkor). Du kan även kopiera en utskickslista. Markera då utskicket i kryssrutan till höger.

enkätbibliotek

Vad finns i enkätbiblioteket?

I enkätbiblioteket finns 3 huvudkategorier:

Voice of customer

Kundservice: Säkerställ kvaliteten på er kundservice genom att fråga dina kunder hur de upplevde sin senaste kontakt med kundtjänst. I resultatet kommer ni enkelt att kunna se vilka förbättringar som är kritiska för er, men också vad era kundtjänstmedarbetare gör bra idag och vad ni bör vara stolta över. Se en förhandsgranskning här.

Kundservice Light: Säkerställ kvaliteten på er kundservice genom att fråga dina kunder hur de upplevde sin senaste kontakt med kundtjänst. I resultatet kommer ni enkelt att kunna se vilka förbättringar som är kritiska för er, men också vad era kundtjänstmedarbetare gör bra idag och vad ni bör vara stolta över. Se en förhandsgranskning här.

Churn: Konkurrensen är hård på de flesta marknader och plötsligt kan dina nyckelkunder vara förlorade. Den stigande omsättningshastigheten är ett enormt hot för många företag. För att undvika risken att förlora ännu fler kunder kan ni börja med att ta reda på de främsta skälen till varför era kunder väljer att avsluta ert samarbete. Med denna kritiska information kan ni sätta igång förbättringsarbetet för att stärka era kundrelationer.

Notera att denna churnundersöking främst är lämpad för SaaS-företag som erbjuder prenumerationsbaserade tjänster. Se en förhandsgranskning här.

Anti-churn: Majoriteten av alla SaaS-företag kämpar med passiva användare och kunder. Så, hur bör man tackla detta problem innan det är för sent och era inaktiva användare beslutar sig för att säga upp sina abonnemang? Se en förhandsgranskning här.

Win/Loss: Syftet med denna undersökning är att ta reda på orsaken till att dina potentiella kunder väljer att bli dina kunder, men även för att ta reda på varför vissa av dem beslutar att sig för att avböja era erbjudanden. Resultatet av denna undersökning hjälper er att reda ut vilka förbättringar ni bör göra och vad ni bör behålla för framtiden. Se en förhandsgranskning här.

Loss: Syftet med denna undersökning är att ta reda på orsaken till att dina potentiella kunder väljer att avböja era erbjudanden. Resultatet av denna undersökning hjälper er att reda ut vilka förbättringar ni bör göra och vad ni bör behålla för framtiden. Se en förhandsgranskning här.

Kundnöjdhet B2B: Genom att mäta kundnöjdhet kommer ni att kunna förutspå framtiden. Höga nivåer av kundnöjdhet indikerar en högre sannolikhet för att rekommendera er som leverantör och fortsätta köpa era produkter/tjänster. Samtidigt kommer lägre nivåer ge er värdefulla insikter i vad dina kunder tycker om de områden som behöver förbättras. Se en förhandsgranskning här.

Kundnöjdhet B2B Light: Genom att mäta kundnöjdhet kommer ni även att kunna förutspå framtiden. Höga nivåer av kundnöjdhet indikerar en högre sannolikhet för att rekommendera er som leverantör och fortsätta köpa era produkter/tjänster. Samtidigt kommer lägre nivåer ger er värdefulla insikter i vad dina kunder tycker om de områden som behöver förbättras.

Notera att denna enkät är en lightversion, vilket innebär att den innehåller färre och mer övergripande frågor. Se en förhandsgranskning här.

Kundnöjdhet B2C: Genom att mäta kundnöjdhet kommer ni att kunna förutspå framtiden. Höga nivåer av kundnöjdhet indikerar en högre sannolikhet för att rekommendera er som leverantör och fortsätta köpa era produkter/tjänster. Samtidigt kommer lägre nivåer ger er värdefulla insikter i vad dina kunder tycker om de områden som behöver förbättras. Se en förhandsgranskning här.

Kundnöjdhet B2C Light: Kundundersökningar används för att ta reda på vad era kunder tycker om er som leverantör. Feedbacken från era kunder kommer att ge er värdefulla insikter för att kontinuerligt förbättra ert erbjudande, öka kundlojaliteten och stärka era försäljningssiffror.

Notera att denna enkät är en lightversion, vilket innebär att den innehåller färre och mer övergripande frågor. Se en förhandsgranskning här.

NPS: NPS (Net Promoter Score) är den främsta mätmetoden för kundlojalitet. Den är populär tack vare att den är så enkel att använda och ger stora fördelar. Du behöver inte heller analysera resultaten av en stor och komplex undersökning. Se en förhandsgranskning här.

Event – Utvärdering: Genom att undersöka de deltagandes åsikter kring olika delar av eventet kan ni fånga upp leads, viktiga synpunkter och samtidigt få ett värdefullt underlag till hur ni kan förbättra era event i framtiden. Se en förhandsgranskning här.

Voice of Employee

Medarbetare 2019: Nöjda medarbetare är mer motiverade och engagerade i företaget. En medarbetarundersökning ger tydlig och konkret feedback om vad ditt företag behöver förbättra och vilka områden som fungerar bra. Medarbetare som är nöjda med sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats är mer benägna att stanna längre och är bättre ambassadörer för företaget. Se en förhandsgranskning här.

Medarbetare 2019 Light: Resultaten från en första medarbetarundersökning sätter fingret på vilka områden i företaget som anställda är missnöjda med och vilka områden som ni behöver förbättra. Nästa undersökning visar om era åtgärder har lett till några förbättringar – vilket de oftast gör.

Notera att denna enkät är en lightversion, vilket innebär att den innehåller färre och mer övergripande frågor. Se en förhandsgranskning här.

eNPS: Med hjälp av Employee Net Promoter Score (eNPS) kan ni mäta era medarbetares lojalitet snabbt och enkelt. eNPS-modellen bygger på en enkel fråga – medarbetarna ombeds att på en skala mellan 0 och 10 ange hur troligt det är att de skulle rekommendera organisationen som arbetsgivare. eNPS står för employee Net Promoter Score* som är en väletablerad metod för att mäta kund- och medarbetarlojalitet. Frågan som modellen bygger på är: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän?” Se en förhandsgranskning här.

Onboardingenkät: Med hjälp av en onboardingenkät kan du utvärdera och förbättra både hur du rekryterar och nyanställdas första tid på företaget. En bra rekryteringsprocess är viktig för att effektivt hitta rätt talanger till företaget. Använder du rekryteringsprocessen på bästa möjliga sätt eller följer du bara gamla rutiner? Med en onboardingenkät tar du reda på hur du kan arbeta mer effektivt och bli mer attraktiv som arbetsgivare. Se en förhandsgranskning här.

Exitundersökning: Att rekrytera ny personal är en kostnadskrävande process och syftet med denna utvärdering är att undersöka orsaken till att era medarbetare väljer att gå vidare i sina karriärer. Finns det något som ni kan göra för att förhindra att era talanger lämnar er och vad krävs för att behålla de som fortfarande jobbar kvar? Exitundersökningar är ett användbart verktyg i strategin för att göra organisationen till bästa möjliga arbetsplats. Se en förhandsgranskning här.

Chef 360: Att få feedback från olika personer på olika nivåer ger en helhetsbild, och genom att jämföra den här feedbacken med chefens egna åsikter om sina ledaregenskaper blir det lättare att hitta likheter och skillnader. Utvärderingar genom Chef360° utvärderar cheferna på tre nivåer. Det ger dem den feedback de behöver för att kunna förbättra kommunikationsförmågan, utveckla sina styrkor och arbeta med sina svagheter. Se en förhandsgranskning här.

Extra: Kränkande särbehandling: Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oönskat beteende. I vardagligt tal pratar vi oftare om mobbning, psykiskt våld eller andra former av trakasserier, exempelvis sexuella trakasserier. Se en förhandsgranskning här.

Extra: Hållbart medarbetarengagemang. Se en förhandsgranskning här.

Medarbetarengagemang 2019 (Ny): Med Netigates nya undersökning om medarbetarengagemang får du detaljerad information om vad som driver engagemanget i din organisation. Undersökningen har utvecklats med hjälp av omfattande kunskap, erfarenhet och forskning inom ämnet och omfattar både den anställdes och arbetsgivarens perspektiv, men även hygien- och motivationsfaktorer. Modellen tar också med frågor om framtiden och vad som är viktigt för respektive individ. Se en förhandsgranskning här.

Market Research

Event – Utvärdering: Genom att undersöka de deltagandes åsikter kring olika delar av eventet kan ni fånga upp leads, viktiga synpunkter och samtidigt få ett värdefullt underlag till hur ni kan förbättra era event i framtiden. Se en förhandsgranskning här.

Varumärkesundersökning: En varumärkesundersökning ger värdefulla insikter till ert varumärkesarbete. Genom att göra en nulägesanalys av hur ert varumärke uppfattas av marknaden, kan ni få ut ett viktigt underlag inför t.ex. en ompositionering eller en justering av budskap. Se en förhandsgranskning här.

Kampanjmätning: En kampanjmätning mäter effekten av era senaste kampanjer (annonser, banners, reklamfilmer osv). Denna mall kan även potentiellt anpassas till ett eftertest för att undersöka effekten lanseringen av t.ex. nya produkter eller webbplatser. Se en förhandsgranskning här.

Koncepttest produkt: Koncepttest syftar till processen att undersöka hur ett nytt koncept tas emot på marknaden. Begreppet ”koncept” innefattar bland annat lansering av en ny produkt, hemsida, kampanj eller liknande. Koncepttest identifierar målgruppens uppfattningar, önskemål och behov av en viss produkt eller tjänst, och bidrar med insikter till att stärka er produktutveckling och kommunikation. Se en förhandsgranskning här.

Web360: Webbplatsfeedback är ett högkvalitativt komplement till kvantitativa data från statistikverktyg för webbplatser som Google Analytics. Du vänder dig direkt till besökarna för att ta reda på om de lockas av webbplatsens utformning, budskap och erbjudande. Syftet med undersökningen är att kvalitetssäkra webbplatsen och få insikt i potentiella förbättringsområden. Se en förhandsgranskning här.

Politisk opinionsundersökning: En opinionsundersökning är en undersökning av den allmänna opinionen och är oftast utformad för att representera en befolknings åsikter. Ur ett marknadsperspektiv kan man med hjälp av opinionsundersökningar ta reda på vad konsumenter tycker om exempelvis nya produkter eller tjänster. Se en förhandsgranskning här.

Kursutvärdering: Genom att undersöka deltagarnas åsikter kring olika aspekter kring kursen som ni nyligen hållit i, kan ni samla ihop viktiga synpunkter och ett värdefullt underlag för hur ni kan förbättra era kurser i framtiden. Se en förhandsgranskning här.

Anmälan event/kurs: Ett registreringsformulär för evenemang och kurser. Se en förhandsgranskning här.