Success Center

Support

Matris

När kan jag använda en matris?

Matris passar som frågetyp då många frågor har samma svarsalternativ.

Hur skapar jag en matris?

När Matris väljs som frågetyp, läggs den till längst ned på sidan och du ges möjligheten att lägga till en rubrik följt av svarsalternativen (dubbelklicka på området för att skriva in texten). För att lägga till en ny rad, klicka på knappen ”Ny rad” och för att lägga till en ytterligare kolumn, klicka på knappen ”Ny kolumn”.

Skriv in era frågor och påståenden i de olika raderna och svarsalternativen i de olika kolumnerna. På varje rad finns det en liten  kryssikon som används för att radera raden eller kolumnen då du är i redigeringsläge.
Använd denna  ikon för att dra och släppa raden till önskad plats då du är i redigeringsläge.

För att lägga till ett nytt svarsalternativ, klickar du på  plustecknet.

Genom att klicka på  redigeringsikonen till höger öppnas ett grått fält upp där ett antal valmöjligheter presenteras (detta fält synliggörs även när du editerar frågans rubrik och/eller text)

Hur anpassar jag en matris?

Obligatorisk: Klicka i ”Obligatorisk” om du vill att svarsmekanismen skall vara obligatorisk. Detta innebär att respondenten måste besvara frågan för att kunna fortsätta framåt i undersökningen. Om respondenten försöker att gå vidare utan att besvara denna fråga kommer ett meddelande att visas som informerar respondenten om att de måste besvara frågan för att komma vidare.

Dubbelmatris: Välj ”Dubbelmatris” om du vill skapa en ny matris vid sidan av den nuvarande matrisen för att presentera två svarsalternativ i korrelation med varandra. Skriv in dubbelmatrisens båda rubriker i de översta kolumnerna och skriv sedan in svarsalternativen på raderna (eller i de undre kolumnerna). Dubbelmatris är användbart om du vill kunna se hur svar hänger ihop med varandra.

Rangordna: Välj ”Rangordna” om du inte vill att respondenterna skall kunna välja samma svarsalternativ flera gånger. Antalet kolumner du anger resulterar i rankningen. Om du till exempel vill att respondenten skall ranka 3 av 6 alternativ skapar du 6 rader och 3 kolumner.

Vikt: Klicka på ”Vikt” om du vill kunna vikta svarsalternativen. Viktning ger er möjlighet att få fram olika referensvärden i er rapport. Viktningen bestämmer du i redigeringsläget för svarsalternativen. Skriv in önskat värde i den lilla ruta som finns efter varje svarsalternativ. Om rutan lämnas tom, kommer just detta svarsalternativ inte att vara inkluderat i beräkningen av medelvärden och standardavvikelse i rapporten. Genom att tilldela ett svarsalternativ värdet 0, kommer alternativet att vara med i beräkningen och då viktas lägre än 1. När viktning har lagts till ett svarsalternativ, kommer ordet ”Viktad” ( i grönt) att visas till höger om mekanismen efter att du sparat ändringen. Vikter kan läggas till före, under och efter genomförandet av din undersökning. De kommer att fästas direkt till resultatet.

Slumpmässig ordning: Klicka i ”Slumpmässig ordning” om du vill att svarsalternativen skall presenteras i slumpmässig ordning.

Lägg till flera: Denna funktion kan användas vid tillfällen då du har ett stort antal svarsalternativ. Om du vill använda denna, klicka på detta val och klistra sedan in samtliga svarsalternativ i en och samma ruta, med en radbrytning mellan alternativen. På detta sätt undviker du att behöva skriva in svarsalternativ för varje rad.

Matris i respondentvyn:

Rangordnad matris i respondentvyn:

Dubbelmatris i respondentvyn: